سراچه ی دل

دلنوشته های من


روزی فرشتگان گرد آمدند تا از پروردگار سئوالی بکنند.

آنها گفتند انسانهایی را که خلق کرده ای و آنها را اشرف مخلوقات

قرار دادی عیوب بدی مانند بخل و حسد و بدجنسی و طمع دارند....

چرا انسانهای بد را نابود نمیکنی؟

خدا گفت: من کوزه گری را هم خلق کرده ام که

همه نوع کوزه شامل خوب و بد و بزرگ و کوچک

و زشت و زیبا می سازد.

نزد او بروید و از او بخواهید کوزه های بد و اوراقش را بشکند!

فرشتگان همین کار را کردند اما کوزه گر جواب داد

هیچ سازنده ای ساخته خود را نمی شکند

هر چه که باشد!زیرا با عشق آنها را ساخته و

عشق خود را دور نمی ریزد و دوست دارد همه آنها

بالاخره زیبا شوند. فرشتگان هم که جواب را گرفته بودند

به دنبال کار خود رفتند.

(خدا تو را دوست دارد چه بخواهی چه نخواهی..

چه دوستی اش را قبول کنی چه نکنی)


| جمعه چهاردهم مهر 1391 | 14:22 | ش.یعقوبیBENIGNANT GIRL| |

 

هنگامی که دیگران به درستی شما را درک نمی کنند،خداوند شما را درک می کند.او عاشقی است که همواره شما را دلگرم می نماید،بدون توجه به اینکه مرتکب چه خطاهایی شده اید. سایرین تنها لحظه ای اظهار مهر می کنند و سپس شما را از یاد می برند، اما او هیچگاه رهایتان نمی کند.

خداوند هر روز از طرق بی شماری خواهان عشق شماست، اگر او را نپذیرید مجازاتتان نمی کند، اما شما خودتان خود را مجازات می کنید.
دریابید:آنکه تسلیم خداوند است همه چیزتسلیم اوست.

یوگاناندا


| دوشنبه دهم مهر 1391 | 10:30 | ش.یعقوبیBENIGNANT GIRL| |

دلم برای خط کشی کناردفتر مشق با خودکار مشکی و قرمز
برای پاک‌کن های جوهری و تراش های فلزی
برای گونیا و نقاله و پرگارو جامدادی
برای تخته پاک‌کن و گچ های رنگی پایین تخته
برای سر صف ایستادن ها
برای مبصر شدن ، برای خوبها و بدها
برای ضربدر و ستاره
برای ترس از سوال معلم
کارت صد آفرین
بیست توی دفتر با خودکار قرمز
جاکتابی زیر میزها ، جا گذاشتن کتاب و دفتر
برای لیوان‌های آبی که تا میشدن
برای زنگ تفریح
برای دعا کردن برای نیومدن معلم
برای اردو رفتن
برای تمرین های حل نکرده و اضطرابش
برای روزنامه دیواری درست کردن
برای دوستی هایی که قد عرض حیاط مدرسه بود
برای کارنامه…. نمره انضباط
برای مُهرقبول خرداد
برای جایزه گرفتن از بابام
دلم برای خودم
دلم برای دغدغه و آرزو های کوچیکم
دلم برای صمیمیت سیال کودکیم تنگ شده!

نمی دونم کدوم روز،پشت کدوم حصار بلند کودکیم رو جا گذاشتم!
آهــــای ...
یعنی کسی اونور حصار نیست کودکیمو دوباره پرت کنه طرفم؟

| جمعه سی و یکم شهریور 1391 | 21:19 | ش.یعقوبیBENIGNANT GIRL| |

عظمت همواره در جستجوی چشمی است که او را ببیند

و خوبی همواره در انتظار خردی است

که او را بشناسد

و زیبایی همواره تشنه ی دلی

که به او عشق ورزد...

  دکتر شریعتی


| سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 | 8:21 | ش.یعقوبیBENIGNANT GIRL| |

Design By : shotSkin.com